Wymagania techniczne

Wymagania techniczne dotyczące materiału poddawanego procesowi cynkowania ogniowego.

1.1. Wymiary elementów do cynkowania ogniowego nie mogą przekraczać wymiarów roboczych wanien procesowych, a ciężar jednego elementu nie może przekroczyć 4000 kg.
1.2. Wyrób nie może posiadać na swej powierzchni zanieczyszczeń nie dających się usunąć w procesie obróbki chemicznej stosowanym w cynkowni (odtłuszczanie i trawienie), np. nadmiernych warstw zgorzeliny, zawalcowań, odprysków po spawaniu, lakierów, farb, smoły, smarów, nadmiernej ilości oleju, żużla spawalniczego, silikonowych preparatów spawalniczych, itp. Zanieczyszczenia te powodują zakłócenia procesu tworzenia się powłoki cynkowej i powinny zostać usunięte przez Zleceniodawcę, najkorzystniej metodą obróbki strumieniowo – ściernej. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieciągłości powłoki powstałe z tego powodu.
1.3. Na wyrobach niedopuszczalne są zanieczyszczenia powierzchni w postaci: powierzchni uprzednio pomalowanych, obecność na powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych wszelkich pozostałości obróbki strumieniowo - ściernej.
1.4. Wyrób nie może posiadać wiórów w otworach i zadziorów po cięciu. Krawędzie muszą być obrobione i zaokrąglone do promienia nie mniejszego niż 2mm.
1.5. Powierzchnie po cięciu termicznym powinny być szlifowane a kanty gratowane.
1.6. Wszelkie wady hutnicze mogą po ocynkowaniu stać się bardziej widoczne i mogą być przyczyną miejscowego pękania powłoki.
1.7. Każdy element musi posiadać otwory technologiczne umożliwiające swobodny przepływ cynku oraz odpowietrzenie konstrukcji podczas procesu. Minimalne wielkości otworów w zależności od przekroju podane zostały w Tabeli nr 1.: „Wymiary otworów technologicznych”
1.8. Zabrania się stosowania ukrytych otworów odpowietrzających z uwagi na brak możliwości fizycznego sprawdzenia ich poprawnego wykonania. Niepoprawne wykonanie ukrytych otworów prowadzi do eksplozji i zniszczenia elementu.
1.9. Wyrób nie może posiadać przestrzeni zamkniętych lub mogących ulec zamknięciu podczas jego zanurzenia w kąpieli cynkowej, gdyż grozi to eksplozją. W przypadku wystąpienia takich przestrzeni konieczne jest wykonanie przez Zleceniodawcę wymaganych otworów odpowietrzających. W przypadku wątpliwości, ich usytuowanie i rozmiar należy uzgodnić z Wykonawcą.
1.10. Wyrób nie powinien posiadać wnęk i szczelin mniejszych niż 5mm ponieważ po ocynkowaniu mogą pojawić się rdzawe wycieki resztek topnika.
1.11. Wyrób powinien być skonstruowany tak, aby nie przenosił w swoich przestrzeniach wewnętrznych i zewnętrznych poszczególnych mediów obróbki chemicznej i cynku.
1.12. Wyrób powinien posiadać otwory lub inne elementy konstrukcyjne umożliwiające podwieszenie go do transportu technologicznego w sposób umożliwiający jego prawidłowe ocynkowanie.
1.13. Zawartość krzemu i fosforu w stali przeznaczonej do cynkowania ogniowego powinna być niższa od 0,03 % lub mieścić się w przedziale od 0,15 do 0,25%, Łączną zawartość oblicza się wg wzoru Esi = Si+2,5·P (Si i P oznacza procentowe zawartości krzemu i fosforu w stali). Zdarza się, że w stalach o niekorzystnej zawartości krzemu i fosforu reakcja żelazo–cynk przebiega szczególnie silnie i udział stopu w powłoce może być wyższy niż normalnie.
1.14. Wyrób powinien składać się z elementów wykonanych z jednego gatunku stali o zbliżonej grubości ścianek, ze względu na różne czasy nagrzewania i chłodzenia mogące być przyczyną wykrzywiania i wypaczania się przedmiotów.
1.15. Wyrób nie powinien zawierać wspawanych elementów uprzednio ocynkowanych.
1.16. Elementy staliwne, żeliwne oraz z blachy kwasowej, wspawane w konstrukcje stalowe mogą nie nadawać się do cynkowania.
1.17. Elementy z blach lub blachy będące częścią konstrukcji, mogą ulec pofalowaniu. Wskazane jest kopertowanie blach lub stosowanie przetłoczeń w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia odkształceń. Wykonawca nie wykonuje operacji prostowania elementów, które uległy odkształceniu na skutek własnych naprężeń.
1.18. Konstrukcje posiadające naprężenia wewnętrzne po poprzednich obróbkach takich jak np. spawanie, mogą w trakcie procesu cynkowania ulec deformacji. Dotyczy to szczególnie długich spoin.
1.19. Naddatek wymiarowy dla otworów pod śruby powinien wynosić 1 – 2mm.
1.20. Powierzchnie nakładające się nie mogą być większe niż 400cm² a spoiny muszą być szczelne. W przypadku wystąpienia powierzchni nakładających się na siebie większych niż 400cm² muszą być wykonane otwory odprężające eliminujące eksplozję w trakcie zanurzania w kąpieli cynkowej.
1.21. W przypadku nie przygotowania przez Zleceniodawcę konstrukcji do cynkowania w sposób zgodny z niniejszymi wymaganiami, Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zleceniodawcę i uzgodni sposób postępowania w celu przystosowania konstrukcji do procesu. Wykonawca po uzyskaniu akceptacji Zleceniodawcy może dokonać wszelkich niezbędnych operacji, a kosztami ich wykonania obciąży Zleceniodawcę lub odstąpi od realizacji zlecenia.
1.22. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę rażących nieprawidłowości w dostarczonych konstrukcjach, tj. skrzywienia na krawędziach i powierzchniach głównych, zarysowania, wgniecenia itp., konstrukcja nie będzie poddawana procesowi cynkowania o czym Zleceniodawca zostanie powiadomiony niezwłocznie po wykryciu wad.
1.23. W przypadku wystąpienia korekty otworów w konstrukcjach, Wykonawca nie będzie dokonywał szlifowania nadmiaru cynku w korygowanych miejscach w celu zagwarantowania ciągłości powłoki cynkowej.


Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X