Ogólne Warunki Umowne (OWU)

 OGÓLNE WARUNKI UMOWNE
Jamalex Sp. z o.o. w Kłodzie

§ 1. Przepisy wstępne

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, Dzieła i Usług (zwane dalej OWU) ustalają postanowienia umów sprzedaży Towarów, umów o dzieło i usług zawieranych przez Spółkę Jamalex Sp. z o.o. w Kłodzie, ul. Przemysłowa 7 (64-130 Rydzyna), nr KRS 0000195448 (zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) jako Sprzedającego / Wykonawcy / Usługobiorcy (dalej zwany Jamalex, Sprzedającym, Wykonawcą lub Usługobiorcą).
2. OWU stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży, usług i umów o dzieło zawieranych przez Spółkę Jamalex w jako Sprzedającego / Usługobiorcy / Wykonawcy, niezależnie do formy, w jakiej zawierana jest dana umowa.
3. Poniższe warunki określają zasady sprzedaży przez Jamalex Towarów i usług na rzecz przedsiębiorców, bądź innych podmiotów, w tym konsumentów.
4. Na potrzeby niniejszego OWU przyjmuje się, iż „obrót profesjonalny” dotyczy wyłącznie umowy, której Stronami są przedsiębiorcy lub inne podmioty niebędące w tym układzie konsumentami.
5. Dokonanie jakiejkolwiek czynności handlowej wobec Jamalex jest równoznaczne z akceptacją niniejszych OWU.
6. W obrocie profesjonalnym Strony wyłączają stosowanie jakichkolwiek innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy itp.) niż niniejsze OWU, w tym stosowanych przez drugą stronę umowy lub jej podwykonawcę. Strony mogą zmienić postanowienia OWU na podstawie indywidualnego porozumienia zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W stosunku do konsumentów OWU stosowane w najszerszym możliwym zakresie z uwzględnieniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego z tym zastrzeżeniem, że sytuacja prawna konsumenta nie może być mniej korzystna, aniżeli przewidują to przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
7. Żadne informacje zawarte w katalogach, folderach i reklamach Jamalex nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje odnoszące się do wymiarów lub wagi, a także ilustracje, opisy i rysunki, zawarte lub dołączone do materiałów handlowych składanych Zamawiającemu mają wyłącznie charakter informacyjny, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.
8. Zmiany OWU mogą być dokonywane przez Sprzedającego wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
9. Kontakt pomiędzy Sprzedającym i Zamawiającym następuje poprzez wymianę pism, korespondencję e-mail, kontakt telefoniczny i osobisty.
10. OWU są dostępne dla drugiej strony umowy w siedzibie Spółki w godzinach otwarcia sekretariatu oraz na stronie internetowej https://www.jamalex.pl.
11. Sprzedający nie zawiera z konsumentami umów na odległość lub poza lokalem swojego przedsiębiorstwa.
12. Na potrzeby niniejszego OWU wprowadza się definicję słowa „Towar”, które oznacza dobro materialne przeznaczone przez Sprzedającego do sprzedaży, obejmujące zarówno materiały nieprzetworzone przez Sprzedającego po zakupie jak i produkty wynikłe z przetworzenia tego dobra. Mianem Towaru określa się również rzecz ruchomą, powierzoną Jamalex przez kontrahenta celem wykonania przez Jamalex umowy usług lub dzieła na tej właśnie rzeczy.


§ 2. Ogólne warunki dostawy

1. Sprzedający w możliwie szybkim czasie udzieli odpowiedzi na zapytanie ofertowe lub zamówienie w formie oferty lub zaproszenia do rokowań. Korespondencja winna odbywać się na piśmie lub w formie elektronicznej. W przypadku akceptacji oferty Sprzedającego przez Zamawiającego lub osiągnięcia porozumienia wieńczącego proces negocjacji umowę uznaje się za zawartą. Aby uniknąć wszelkich wątpliwości, Zamawiający może być zobowiązany zatwierdzić swym podpisem ostateczne warunki wynikające z ustalonego zamówienia. Na tej podstawie Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji. Tzw. milczące przyjęcie zamówienia, nawet w przypadku utrzymywania stałych relacji gospodarczych między Stronami jest wykluczone.
2. Zamówienie Zamawiającego musi zawierać przynajmniej pełne dane Zamawiającego, szczegółowe informacje o zamawianym produkcie, dziele lub usłudze wg nomenklatury Sprzedającego celem identyfikacji produktu lub usługi. W zamówieniu winien być wskazany beneficjent rzeczywisty umowy oraz stosowne umocowanie Zamawiającego do działania w imieniu beneficjenta rzeczywistego, jeżeli to on ma być płatnikiem.
3. W obrocie profesjonalnym, jeżeli w toku wykonania umowy między Stronami nastąpi zmiana przepisów powszechnie obowiązujących lub wystąpią inne okoliczności niezależne od Sprzedającego, a które pociągają za sobą wzrost obciążeń o charakterze publicznoprawnym, warunki oferty Sprzedającego mogą ulec proporcjonalnej zmianie. Zmiana ceny do 10% jej pierwotnej wartości netto następuje poprzez jednostronne oświadczenie Sprzedającego i jest wiążąca dla Zamawiającego.
4. W obrocie profesjonalnym, jeżeli Strony wyraźnie i na piśmie nie postanowiły inaczej, wszelkie dostawy realizowane będą przez Sprzedającego stosownie do warunków klauzuli EXW zgodnie z Incoterms 2010.
5. Termin wykonania umowy jest określany przez Sprzedającego w ofercie lub ustalany podczas negocjacji. Bieg terminu wykonania umowy rozpoczyna swój bieg w dniu doręczenia Zamawiającemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
6. Termin wykonania umowy jest zachowany, jeżeli przed jego upływem Towar będzie gotowy do wydania osobie upoważnionej przez Zamawiającego, w tym spedytorowi lub przewoźnikowi, w magazynie Sprzedającego.
7. W obrocie profesjonalnym, jeżeli Zamawiający po zleceniu zamówienia dokona zmian w specyfikacji, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia nowego terminu wykonania umowy wedle możliwości, o czym niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, a nowy termin uznaje się za wiążący dla Zamawiającego. Sprzedający zobowiązuje się podjąć wszelkie dostępne kroki celem jak najszybszej realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiającym jest konsument i po zleceniu zamówienia dokona on zmian w specyfikacji, Sprzedający informuje konsumenta o nowym terminie wykonania umowy. Konsument niezwłocznie potwierdza ten termin albo odstępuje od umowy.
8. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru Towaru w terminie 7 dni od zawiadomienia go o gotowości Towaru do wydania z magazynu Sprzedającego. W obrocie profesjonalnym w razie nieodebrania Towaru w terminie Zamawiający ponosi koszty przechowania wskazane w cenniku od momentu, w którym Towar miał być odebrany do czasu odebrania Towaru. W przypadku braku odbioru Towaru przez konsumenta Sprzedający wzywa go do niezwłocznego odbioru pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.
9. Za datę dostawy (wydania) - z zastrzeżeniem zdania drugiego - uznaje się rzeczywisty dzień odbioru Towaru przez Kupującego. Jeżeli rzeczywisty dzień odbioru Towaru przypada po 7. dniu od zawiadomienia Kupującego o gotowości Towaru do wydania z magazynu Sprzedającego, za datę dostawy (wydania) uznaje się 7. dzień od dnia powiadomienia. Dzień dostawy (wydania) w rozumieniu powyższych zapisów jest momentem, gdy na Kupującego przechodzi odpowiedzialność za Towar.
10. W obrocie profesjonalnym Zamówienie może zostać wycofane wyłącznie po uzyskaniu przez Zamawiającego uprzedniej zgody Sprzedającego na piśmie lub w formie elektronicznej. W każdym przypadku (w tym również dotyczącym konsumenta) wycofanie zamówienia przez Zamawiającego po przystąpieniu do wykonania umowy przez Jamalex wiąże się z koniecznością pokrycia przez Zamawiającego wszystkich kosztów Sprzedającego poniesionych w związku z realizacją zamówienia.
11. W obrocie profesjonalnym, jeżeli wykonanie umowy następuje partiami, a Sprzedający opóźnia się z realizacją poszczególnej partii, Zamawiający może odstąpić od umowy w zakresie pozostałej partii, jednak bez prawa do żądania odszkodowania z tytułu nie zrealizowanej partii.
12. W razie takiej potrzeby, gdy zamówienie to przewiduje, Towar pakowany będzie według standardów Jamalex, z którymi Zamawiający ma prawo zapoznać się na własne życzenie. Inny sposób pakowania musi zostać potwierdzony na piśmie. Sprzedający ma prawo obciążyć Zamawiającego za ponad standardowe opakowanie.
13. Zamawiający lub upoważniona przez niego osoba potwierdza podpisem odbiór Towaru w podanej ilości i rodzaju i jednocześnie poświadcza, że dostarczony Towar jest bez widocznych wad.
14. Zamawiający obowiązany jest dokonać zbadania Towaru pod względem ilościowym w trakcie załadunku Towaru w siedzibie Sprzedającego i poinformowania niezwłocznie Sprzedającego o brakach ilościowych. W obrocie profesjonalnym, jeżeli badanie pod względem ilościowym nie było możliwe w trakcie załadunku w siedzibie Sprzedającego, Zamawiający ma obowiązek poinformowania Sprzedającego o brakach ilościowych w ciągu 24 godzin od chwili ich stwierdzenia pod rygorem utraty praw z tytułu braków ilościowych. Dla konsumentów termin ten wynosi 3 dni robocze. Wraz ze zgłoszeniem braków ilościowych Zamawiający powinien przekazać Sprzedającemu dowody na potwierdzenie tej okoliczności (w obrocie profesjonalnym - pod rygorem utraty roszczeń z tytułu braków ilościowych Towaru). W razie wykazania braków ilościowych Towaru Kupujący może domagać się dostawy brakującej ilości Towaru, która winna być dokonana w terminie możliwie najszybszym, uzgodnionym przez obie Strony.

§ 3. Ogólny sposób postępowania w przypadku niezgodności jakościowych Towaru

1. W umowach z konsumentami stosuje się przepisy ustawowe o rękojmi bez modyfikacji.
2. W obrocie profesjonalnym w sprawach niezgodności jakościowej Towaru zastosowanie znajdują przepisu Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady – art. 556 do 576 k.c., z uwzględnieniem poniższych regulacji je modyfikujących.
3. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 12 miesięcy od daty dostawy Towaru w rozumieniu § 2 ust. 9 OWS.
4. W razie stwierdzenia wady jakościowej Towaru Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Sprzedającego, wskazując konkretne wady Towaru. Zgłoszenie wad winno być dokonane listem poleconym lub pocztą elektroniczną w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia wady jakościowej, ale nie później niż 14 dni od dnia odbioru i to pod rygorem utraty praw z rękojmi. W szczególności do zgłoszenia wad winna zostać dołączona dokumentacja fotograficzna i pomiarowa. Reklamacja winna określać datę i partię Towaru, oznaczenie detalu.
5. Sprzedający udziela odpowiedzi na zgłoszenie wad Towaru w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. W przypadku umów sprzedaży termin ten ulega przedłużeniu o czas, w którym producent Towaru (jeżeli nie jest nim Sprzedający) rozpoznaje przedmiotową reklamację. Celem rozpoznania reklamacji Zamawiający jest obowiązany umożliwić Sprzedającemu oraz osobom przez niego wskazanym dokonania oględzin i zbadania Towaru, a także - gdy w ocenie Sprzedającego będzie to konieczne - przekazać Sprzedającemu reklamowany Towar. Brak współdziałania Zamawiającego powoduje wygaśnięcie odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi. Do czasu udzielenia odpowiedzi na reklamację Zamawiający ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć przedmiot reklamacji. W razie takiej potrzeby Zamawiający umożliwi Sprzedającemu pobranie próbek do badania laboratoryjnego. Koszty badań ponosi strona odpowiedzialna za powstanie wad
6. Sprzedający w razie uznania reklamacji Zamawiającego usunie wady Towaru. W przypadku umów sprzedaży, gdy usunięcie wady nie jest możliwe Sprzedający wymieni Towar na Towar wolny od wad. Kupujący może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia uznania reklamacji przez Sprzedającego, jeżeli Sprzedający w tym terminie nie usunął wad albo nie wymienił Towaru na Towar wolny od wad. Sprzedający może przed upływem tego terminu zaproponować Kupującemu obniżenie ceny.
7. Przy umowie sprzedaży w razie uznania reklamacji dotyczących istotnych wad Towaru, w szczególności w razie niekompletności produktu uniemożliwiającej prawidłowy montaż oraz w razie istotnych rozbieżności z zatwierdzonymi uprzednio rysunkami technicznymi, Sprzedający pokrywa koszty transportu części zamiennych, a także, jeśli istnieje taka konieczność, koszty noclegu swej ekipy serwisowej. W pozostałych wypadkach to Zamawiający pokrywa koszty transportu części zamiennych, a także, jeśli istnieje taka konieczność, koszty noclegu ekipy serwisowej Sprzedającego.
8. W razie dostarczania Towaru częściami Zamawiający nie może odstąpić od umowy z powodu wad Towaru co do tej części Towaru, które ma być dostarczona później.
9. Jeżeli tylko część Towaru jest wadliwa uprawienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy ogranicza się do wadliwej części Towaru.
10. W razie zrealizowania przez Zamawiającego uprawnień z rękojmi za wady fizyczne Towaru Zamawiającemu nie przysługuje roszczenie wobec Sprzedającego o naprawienie szkody.
11. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu wady fizycznej Towaru albo zgłoszenia żądania dostarczenia Towaru wolnego od wad zamiast Towaru wadliwego Zamawiający może odesłać wadliwy Towar dopiero po ustaleniu terminu zwrotu ze Sprzedającym.
12. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia Towaru po przejściu niebezpieczeństwa na Zamawiającego oraz na skutek niewłaściwego transportu, rozładunku, magazynowania przez Zamawiającego czy konfekcji.
13. Jeżeli celem wykonania umowy Zamawiający powierza Sprzedającemu materiał lub surowiec, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wadę Towaru wynikającą z właściwości materiału lub surowca.
14. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności również w sytuacji, gdy wada powstała niezależnie od działań Sprzedającego, w szczególności w wyniku uszkodzenia zewnętrznego, naturalnych czynników fizycznych oraz działań podmiotu trzeciego, za którego Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
15. W przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana za niezasadną Zamawiający może zostać obciążony przez Sprzedającego kosztami związanymi z rozpatrzeniem reklamacji, wg cennika, w szczególności za dojazd ekipy Sprzedającego na oględziny.
16. Sprzedający zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wyłącznie w sytuacji, gdy szkoda powstała z winy umyślnej Sprzedającego. Odpowiedzialność Sprzedającego z tego tytułu ogranicza się do strat rzeczywistych poniesionych przez Zamawiającego, z wyłączeniem utraconych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych, utraty renomy na rynku. Jednakże w żadnym przypadku odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu strat rzeczywistych poniesionych przez Zamawiającego nie może przekroczyć ceny netto Towaru lub usługi, uwidocznionej na fakturze VAT Sprzedającego.


§ 4. Odpowiedzialność Sprzedającego - zasady ogólne

1. W obrocie profesjonalnym w razie zwłoki Sprzedającego w wykonaniu umowy stanowiącej tylko część zobowiązania Sprzedającego, Zamawiający może odstąpić od umowy tylko co do tej części Towaru, co do której Sprzedający pozostaje w zwłoce.
2. W obrocie profesjonalnym w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu zwłoki odstąpienie nie dotyczy części umowy już wykonanej.
3. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Zamawiającego w chwili przekazania go Zamawiającemu lub osobie upoważnionej do odbioru Towaru przez Zamawiającego, w tym spedytorowi albo przewoźnikowi. Dokonanie czynności przeładunkowych obciąża Zamawiającego. Za prawidłowe załadowanie Towaru z magazynu Sprzedającego, w przypadku umowy realizowanej środkami transportu Zamawiającego lub osób przez niego wskazanych, ponosi odpowiedzialność Zamawiający.

§ 5. Warunki płatności - zasady ogólne

1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony Towar lub usługę na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze w dokumentacji handlowej.
2. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień zaksięgowania danej kwoty na rachunku bankowym Sprzedającego.
3. Sprzedający ma prawo wstrzymać się z realizacją zamówienia w sytuacji powzięcia informacji o trudnej sytuacji finansowej Zamawiającego uprawdopodabniającej problem z płatnością lub informacji o niewypłacalności Zamawiającego, lub złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Zamawiającego. Realizacja zamówień może być wówczas uzależniona do stosownego zabezpieczenia płatności wedle wyboru Sprzedającego.
4. Jeżeli Zamawiający dopuszcza się zwłoki z zapłatą ceny za dostarczone mu Towary, Sprzedający może powstrzymać się z realizacją kolejnych zamówień tegoż Zamawiającego do czasu dokonania przez niego stosownych płatności. W przypadku zwłoki w płatności powyżej 14 dni Sprzedający ma również prawo uzależnić realizację kolejnych zamówień od pełnej przedpłaty albo zadatku lub zaliczki w określonej wysokości.
5. W obrocie profesjonalnym w przypadku sprzedaży Towaru Zamawiający staje się właścicielem Towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten Towar (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej - art. 589 kodeksu cywilnego), chyba, że Strony dokonają odmiennych ustaleń w tym przedmiocie. Odmienne ustalenia wymagają dla swej ważności formy pisemnej. Zamawiający obowiązany jest do uregulowania wszelkich płatności niezależnie od tego, czy Towar nabywa dla siebie, czy z zamiarem dalszej sprzedaży.
6. W obrocie profesjonalnym w przypadku opóźnienia lub zwłoki w płatności Sprzedający naliczy odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz obciąży Zamawiającego kosztami windykacji należności.
7. Rozliczenia następują w złotych polskich (PLN) lub Euro (EUR). W przypadku cen podanych w Euro a wystawianych w PLN przeliczenie nastąpi po kursie sprzedaży banku prowadzącego rachunek Sprzedającego z dnia wystawienia faktury. Do cen sprzedaży doliczony będzie podatek VAT w obowiązującej wysokości.
8. Cesja praw i obowiązków Zamawiającego wynikających z umów, do których stosuje się niniejsze OWU wymaga pisemnej zgody Sprzedającego, a jeżeli cesja dotyczy praw i obowiązków Sprzedającego wymagana jest zgoda Sprzedającego i konsumenta.

§ 6. Gwarancja - zasady ogólne

1. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji na Towar lub usługę na warunkach określonych w odrębnej karcie gwarancyjnej (warunkach gwarancyjnych) dedykowanych określonemu produktowi lub usłudze.
2. W obrocie profesjonalnym zasady rozpoznawania reklamacji w zakresie rękojmi i gwarancji stosuje się odpowiednio w przypadku ujawnienia wad przez klienta końcowego Zamawiającego. Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania swego klienta o warunkach rękojmi, gwarancji wskazanych w niniejszym OWU oraz zasadach zgłaszania reklamacji i uprawnień stron.

§ 7. Szczególne warunki dotyczące umowy cynkowania ogniowego

1. Szczególne warunki dotyczące umowy cynkowania ogniowego w razie sprzeczności z ogólnymi warunkami wykonania umów wskazanymi w § 2-7 mają pierwszeństwo. W zakresie nieuregulowanym szczególnymi warunkami stosuje się warunki ogólne wykonania umów.
2. Przy wykonaniu umowy stosuje się Warunki techniczne wykonania i odbioru powłok cynkowych otrzymywanych metodą cynkowania ogniowego.
3. Jamalex nie ponosi żadnej odpowiedzialności za braki jakościowe powłoki cynkowej oraz za szkody wyrządzone Zamawiającemu w przypadku braku spełnienia technicznych wymagań wskazanych w Warunkach technicznych wykonania i odbioru powłok cynkowych otrzymywanych metodą cynkowania ogniowego.
4. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie i reakcje materiału powierzonego Wykonawcy.
5. Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy przy wykonaniu umowy, a wszelkie oświadczenia Zamawiającego co do stanu technicznego powierzanego Towaru - z uwagi na bezpieczeństwo personelu Wykonawcy - muszą polegać na prawdzie pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.
6. W obrocie profesjonalnym zmiana terminu dostawy Towaru do cynkowania dokonana jednostronnie przez Zamawiającego bez uzgodnienia z Jamalex, uprawnia Jamalex do jednostronnej zmiany terminu wykonania usługi stosownie do posiadanych możliwości Wykonawcy.
7. Jeżeli terminowe wykonanie umowy nie jest możliwe z przyczyn, których nie można było przewidzieć ani uniknąć, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zaistniałym fakcie i uzgodni z nim następny termin odbioru cynkowanych elementów. W obrocie profesjonalnym Zamawiającemu z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
8. W przypadku zastosowania stali o niewłaściwym składzie chemicznym bez stosownego uprzedzenia na piśmie Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego dodatkowymi kosztami ponad normatywnego zużycia cynku wg danych z cennika.
9. Zamawiający w trakcie odbioru ocynkowanej konstrukcji zobowiązany jest do dokonania jej oględzin i pisemnego zgłoszenia stwierdzonych wad. W obrocie profesjonalnym w przypadku niezgłoszenia przez Zamawiającego wad powłoki cynkowej w tym momencie, uznaje się, że w momencie wydania nie posiadała ona wad.
10. W przypadku wystąpienia wad w terminie późniejszym niż wydanie, Wykonawca dokona oględzin reklamowanych wyrobów i uzgodni z Zamawiającym sposób dalszego postępowania. Jeśli wada powłoki wystąpiła z winy Wykonawcy, wówczas naprawa powłoki zostanie dokonana w terminie obustronnie uzgodnionym po przeprowadzonych oględzinach na koszt Wykonawcy. Zgłoszenie przez Zamawiającego ewentualnych usterek należy dokonać w formie pisemnej, niezwłocznie po ich wykryciu lub otrzymaniu informacji od klienta finalnego.
11. Proces zawarcia, realizacji i rozwiązania umowy cynkowania ogniowego może nastąpić za pośrednictwem systemu teleinformatycznego według poniższych zasad:
A. W przypadku, gdy Zamawiający osobiście dokonuje zamówienia, Wykonawca generuje w systemie pakiet dokumentów związanych z umową i warunkami jej wykonania. Umowa i inne warunki wykonania usługi (w tym w szczególności wszelkie zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych, zgody marketingowe i zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną) dostępne są do wglądu Zamawiającego w wersji elektronicznej na przenośnym urządzeniu. Zamawiający celem zawarcia umowy zgodnie z wyświetloną treścią i udzielonymi zgodami poświadcza, że z umową i innymi warunkami jej wykonania się zapoznał i je akceptuje. Zamawiający jest obowiązany poświadczyć akceptację warunków wykonania umowy swym podpisem, składanym na elektronicznym czytniku. Zamawiający otrzymuje niezwłocznie na wskazany przez niego adres mailowy wszystkie dokumenty, jakie podpisał. W sytuacji, gdy w trakcie wykonania usługi konieczne jest uzyskanie dodatkowych zgód Zamawiającego, związanych w szczególności z wymaganiami technicznymi wykonania usługi, Zamawiający może tych zgód udzielić telefonicznie lub mailowo. Pracownik Biura Obsługi Klienta Wykonawcy wprowadzi stosowne zmiany w systemie celem dalszej realizacji zamówienia zgodnie z nowymi zgodami. W braku udzielenia tych zgód w sytuacji, gdy są one konieczne dla prawidłowego wykonania usługi, zamówienie nie zostanie wykonane, a Wykonawca nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności (fakt anulowania zamówienia potwierdzany jest telefonicznie lub mailem kierowanym na wskazany przez Zamawiającego lub jego pełnomocnika adres mailowy). Odbiór i wszelkie oświadczenia konieczne przy odbiorze Zamawiający poświadcza swym podpisem, składanym na elektronicznym czytniku.
B. W przypadku, gdy zamówienia dokonuje reprezentant, pełnomocnik lub inna osoba działająca na zlecenie Zamawiającego, w tym jego pracownik (dalej jako: pełnomocnik) fakt ten odnotowuje się w systemie, a pełnomocnik jest obowiązany podać swe dane celem potwierdzenia tożsamości. Wykonawca generuje w systemie pakiet dokumentów związanych z umową i warunkami jej wykonania. Umowa i inne warunki wykonania usługi dostępne są do wglądu pełnomocnika w wersji elektronicznej na przenośnym urządzeniu. Pełnomocnik celem zawarcia umowy zgodnie z wyświetloną treścią poświadcza, że z umową i innymi warunkami jej wykonania się zapoznał i je akceptuje. Pełnomocnik jest obowiązany poświadczyć akceptację warunków wykonania umowy swym podpisem, składanym na elektronicznym czytniku. Zamawiający otrzymuje niezwłocznie na wskazany przez niego lub jego pełnomocnika adres mailowy wszystkie dokumenty, jakie pełnomocnik podpisał. W sytuacji, gdy celem przyjęcia zamówienia wymaga się od Zamawiającego dodatkowych oświadczeń, na wskazany przez Zamawiającego lub jego pełnomocnika adres mailowy wysyła się informację z linkiem kierującym do strony, na której oświadczenia te można złożyć. Do chwili złożenia tych oświadczeń zamówienie nie jest realizowane. Po upływie 12 godzin – w przypadku braku złożenia tych oświadczeń - realizacja zamówienia jest wstrzymywana, a informacja o tym przekazywana jest Zamawiająceu telefonicznie lub wysyłana na wskazany przez Zamawiającego lub jego pełnomocnika adres mailowy. Jeżeli Wykonawca otrzyma w ww. terminie wymagane oświadczenia Zamawiającego, zamówienie kierowane jest do realizacji. Jeżeli w trakcie wykonania usługi konieczne jest uzyskanie dodatkowych zgód Zamawiającego, związanych w szczególności z wymaganiami technicznymi wykonania usługi, Zamawiający może tych zgód udzielić telefonicznie lub mailowo. Pracownik Biura Obsługi Klienta Wykonawcy wprowadzi stosowne zmiany w systemie celem dalszej realizacji zamówienia zgodnie z nowymi zgodami. W braku udzielenia tych zgód w sytuacji, gdy są one konieczne dla prawidłowego wykonania usługi, zamówienie nie zostanie wykonane, a Wykonawca nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności (fakt anulowania zamówienia potwierdzany jest mailem kierowanym na wskazany przez Zamawiającego lub jego pełnomocnika adres mailowy). Odbiór i wszelkie oświadczenia konieczne przy odbiorze Zamawiający lub jego pełnomocnik poświadcza swym podpisem, składanym na elektronicznym czytniku.
C. W przypadku, gdy na podstawie uprzednich ustaleń między Zamawiającym a Wykonawcą, towar będący przedmiotem usługi przywozi do Wykonawcy spedytor, przewoźnik lub kurier (działający na zlecenie Zamawiającego), Wykonawca generuje w systemie pakiet dokumentów związanych z zamówieniem, umową i warunkami jej wykonania. Pakiet ten przesyła się na adres mailowy Zamawiającego. Celem zawarcia umowy Zamawiający winien kliknąć w link zawarty w przesłanym do niego mailu, a następnie zamówienie potwierdzić zgodnie z instrukcjami programu elektronicznego Wykonawcy. Zamawiający zgodnie z wyświetloną treścią poświadcza, że z umową i innymi warunkami jej wykonania się zapoznał i je akceptuje. W przypadku gdy Zamawiający nie potwierdzi zamówienia w ciągu 12 godzin od otrzymania emaila od Wykonawcy, realizacja zamówienie jest wstrzymywana, a informacja o tym wysyłana na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy lub przekazywana jest Zamawiającemu telefonicznie. Jeżeli Wykonawca otrzyma w ww. terminie wymagane oświadczenia Zamawiającego, zamówienie jest realizowane. Jeżeli w trakcie wykonania usługi konieczne jest uzyskanie dodatkowych zgód Zamawiającego, związanych w szczególności z wymaganiami technicznymi wykonania usługi, Zamawiający może tych zgód udzielić telefonicznie lub mailowo. Pracownik Biura Obsługi Klienta Wykonawcy wprowadzi stosowne zmiany w systemie celem dalszej realizacji zamówienia zgodnie z nowymi zgodami. W braku udzielenia tych zgód w sytuacji, gdy są one konieczne dla prawidłowego wykonania usługi, zamówienie nie zostanie wykonane, a Wykonawca nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności (fakt anulowania zamówienia potwierdzany jest mailem kierowanym na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy). Jeżeli Odbiór odbywa się za pośrednictwem spedytora, przewoźnika lub kuriera, upoważnieni przez nich pracownicy lub współpracownicy składają wszelkie oświadczenia konieczne przy odbiorze poświadczając je swym podpisem, składanym na elektronicznym czytniku. Fakt odbioru jest notyfikowany Zamawiającemu mailowo.
D. W przypadku, gdy Strony zawarły umowę ramową współpracy lub z uwagi na regularne zamówienia ze strony Zamawiającego pozostają w stałych stosunkach gospodarczych (tzw. ”stały współpracownik”), uznaje się, że Zamawiający zlecił Wykonawcy świadczenie usług cynkowania wszystkich dostarczanych przez niego towarów w przyszłości na warunkach ustalonych przy pierwszym zamówieniu – do czasu wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron tej umowy lub sposobu świadczenia swych zobowiązań (co winno być potwierdzone dokumentem). W ramach obsługi stałego współpracownika Wykonawca generuje w systemie pakiet dokumentów związanych z danym zamówieniem, umową i warunkami jej wykonania – bez potrzeby ich każdorazowego podpisywania przez Zamawiającego. Pakiet ten przesyła się na adres mailowy Zamawiającego. Wykonawca przystępuje do realizacji zlecenia niezwłocznie po dostarczeniu towaru przez Zamawiającego, bez potrzeby udzielania odrębnego zlecenia i potwierdzania tego faktu w jakiejkolwiek formie. Fakt odbioru jest notyfikowany stałemu współpracownikowi mailowo.
E. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za oświadczenia reprezentanta, pełnomocnika lub innej osoby działającej na zlecenie Zamawiającego.
F. Wykonawca może obciążyć Zamawiającego, jego reprezentanta, pełnomocnika lub inną osobę działającą na zlecenie Zamawiającego kosztami wynikłymi z anulowania zamówienia na skutek braku złożenia wymaganych oświadczeń i zgód, zwłaszcza w okresie, gdy umowa była już wykonywana.
G. Wszelkie zgody i oświadczenia Zamawiającego lub jego reprezentanta, pełnomocnika lub innej osoby działającej na zlecenie Zamawiającego odnotowuje się w systemie i treści dokumentów będących podstawą do wykonania umowy.

§ 8. Szczególne warunki dotyczące umowy malowania

1. Szczególne warunki dotyczące umowy malowania w razie sprzeczności z ogólnymi warunkami wykonania umów wskazanymi w § 2-7 mają pierwszeństwo. W zakresie nieuregulowanym szczególnymi warunkami stosuje się warunki ogólne wykonania umów.
2. Przy wykonaniu umowy stosuje się Warunki techniczne wykonania i odbioru powłok malarskich otrzymywanych metodą natrysku hydrodynamicznego. W stosunku do partnerów utrzymujących stałe stosunki gospodarcze z Wykonawcą warunki te mogą odbiegać od warunków standardowych.
3. Jamalex nie ponosi żadnej odpowiedzialności za braki jakościowe powłoki malarskiej oraz za szkody wyrządzone Zamawiającemu w przypadku braku spełnienia technicznych wymagań wskazanych w Warunkach technicznych wykonania i odbioru powłok malarskich otrzymywanych metodą natrysku hydrodynamicznego.
4. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie i reakcje materiału powierzonego Wykonawcy.
5. Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy przy wykonaniu umowy, a wszelkie oświadczenia Zamawiającego co do stanu technicznego powierzanego Towaru muszą polegać na prawdzie pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej Zamawiającego względem Wykonawcy albo zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialności.
6. W obrocie profesjonalnym zmiana terminu dostawy Towaru do malowania dokonana jednostronnie przez Zamawiającego bez uzgodnienia z Jamalex lub przesłanie zlecenia na materiał, którego termin realizacji nie został wcześniej uzgodniony z Wykonawcą, uprawnia Jamalex do jednostronnej zmiany terminu wykonania usługi stosownie do posiadanych możliwości Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający nie dostarczy kompletnej konstrukcji we wskazanym terminie, Wykonawca ma prawo stosownego wydłużenia terminu realizacji.
7. Jeżeli terminowe wykonanie umowy nie jest możliwe z przyczyn, których nie można było przewidzieć ani uniknąć, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zaistniałym fakcie i uzgodni z nim następny termin odbioru malowanych elementów. W obrocie profesjonalnym Zamawiającemu z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
8. Zamawiający w trakcie odbioru malowanej konstrukcji zobowiązany jest do dokonania jej oględzin i pisemnego zgłoszenia stwierdzonych wad. W obrocie profesjonalnym w przypadku niezgłoszenia przez Zamawiającego wad powłoki cynkowej w tym momencie, uznaje się, że w momencie wydania nie posiadała ona wad.
9. Zlecenie malowania pod rygorem odmowy przyjęcia zamówienia przez Wykonawcę musi posiadać niżej wskazane informacje:
- agresywność korozyjna środowiska eksploatacji : klasa korozyjności
- okres trwałość systemu
- sugerowana grubość systemu
- system farb : epoksydowy / poliuretanowy
- kolor wg palety RAL
- inne informacje niestandardowe.
10. W obrocie profesjonalnym Wykonawca określa termin wykonania malowania, biorąc pod uwagę swe możliwości techniczno-organizacyjne i dane ze zlecenia. W stosunku do konsumenta termin wykonania umowy jest uzgadniany wspólnie.
11. Wszelkie błędy w zleceniu lub odstępstwa od niego zgłoszone przez Zamawiającego po zawarciu umowy, jeśli Wykonawca rozpoczął już proces malowania, nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń i reklamacji co do wykonania usługi. Korekty w treści zlecenia będą traktowane jako nowe, dodatkowo płatne zlecenie.
12. Ryzyko utraty lub uszkodzenia pomalowanych konstrukcji przechodzi na Zamawiającego z chwilą odbioru Towaru przez Zamawiającego.
13. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady powłoki malarskiej powstałe na skutek uszkodzeń mechanicznych powstałych w procesach logistycznych Zamawiającego oraz podczas montażu niezgodnego z wytycznymi Wykonawcy.
14. W przypadku wystąpienia wad w terminie późniejszym niż wydanie, Wykonawca dokona oględzin reklamowanych wyrobów i uzgodni z Zamawiającym sposób dalszego postępowania. Jeśli wada powłoki wystąpiła z winy Wykonawcy, wówczas naprawa powłoki zostanie dokonana w terminie obustronnie uzgodnionym po przeprowadzonych oględzinach na koszt Wykonawcy. Zgłoszenie przez Zamawiającego ewentualnych usterek należy dokonać w formie pisemnej, niezwłocznie po ich wykryciu lub otrzymaniu informacji od klienta finalnego.
15. W celu potwierdzenia wykonania powłoki malarskiej zgodnie z zamówieniem Wykonawca dokonuje pomiarów grubości powłoki i przedstawia je Zamawiającemu, przesyłając dane na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy. Certyfikat jakościowy po procesie malowania Wykonawca dołączy do faktury sprzedaży za wykonaną usługę.
16. Dla określonych konstrukcji na życzenie Zamawiającego - na podstawie odrębnych uzgodnień między Stronami - mogą zostać wykonane badania pull-off, po pełnym utwardzeniu powłoki malarskiej. Badania będą wykonywane na stalowych płytkach referencyjnych dostarczanych wraz z konstrukcją. Wyniki testu pull-of zostaną przekazane Zamawiającemu. W przypadku, gdy Zamawiający na własne żądanie dokona odbioru konstrukcji przed upływem okresu utwardzenia powłoki malarskiej określonego w karcie technicznej produktu, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałe wady.

Pozostałe warunki wspólne dla wszystkich kontrahentów

§ 9. Poufność

1. Wszystkie parametry, rysunki, projekty, dane produkcyjne, oraz wszelkie inne informacje ujawnione na rzecz Zamawiającego przez Jamalex w celu realizacji zamówienia mają charakter poufny i bez pisemnej zgody Jamalex nie mogą być udostępniane osobom trzecim.
2. Przekazane Zamawiającemu informacje poufne pozostają własnością Jamalex i nie będą używane w żadnym innym celu niż realizacja zamówienia i nie będą ujawnione jakimkolwiek osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody Jamalex.

§ 10. Siła wyższa

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jest to wynikiem siły wyższej.
2. Zaistnienie siły wyższej zwalnia Stronę dotkniętą jej działaniem od dostaw lub odbiorów przez czas trwania przeszkody.
3. W przypadku zaistnienia siły wyższej Strona dotknięta jej działaniem obowiązana jest o tym fakcie zawiadomić drugą Stronę niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe.
4. Za siłę wyższą uważa się zdarzenia zewnętrzne, których Strony nie mogły w żaden sposób przewidzieć, takie jak wojna, czy też klęski żywiołowe, i które uniemożliwiają realizowanie dostaw przewidzianych Umową sprzedaży lub dokonywania odbiorów Towaru.

§ 11. Prawo właściwe i jurysdykcja

1. Umowa podlega prawu polskiemu.
2. Strony dołożą wszelkich starań w celu polubownego rozstrzygnięcia sporów wynikłych lub związanych z zawartą Umową.
3. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć z Umowy, będą rozstrzygane przez sądy powszechne polskie, właściwe ze względu na siedzibę Sprzedającego, chyba że przepis prawa powszechnie obowiązującego nakazuje zastosować inną właściwość miejscową.
4. Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości wyłącza się stosowanie postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Umów o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.
5. W ramach sporu sądowego dopuszcza się powoływanie przez Sprzedającego dowodu z zeznań świadków, opinii biegłych (w tym prywatnych) oraz wydruków z systemu teleinformatycznego na wszelkie fakty związane z przedmiotem sporu (umowa dowodowa).

§ 12. Postanowienia końcowe

1. W obrocie profesjonalnym obecna lub przyszła bezskuteczność lub niewykonalność jakiegokolwiek postanowienia OWU lub zapisu później do niej wprowadzonego albo też niekompletność OWU (luka) nie wpływa na ważność pozostałych postanowień OWU. W miejsce postanowień bezskutecznych lub niewykonalnych albo też w celu uzupełnienia luk, stosuje się - w zakresie przewidzianym przez prawo - postanowienie najbardziej odpowiadające treści OWU.
2. Integralną częścią każdej umowy - obok OWU - są warunki techniczne usług świadczonych przez Jamalex, warunki gwarancji, cenniki usług (w tym dodatkowych) oraz inne oświadczenia na wzorach Sprzedającego ujęte w odrębnych dokumentach o treści z dnia zawarcia umowy. W ramach procesu wykonania umowy - celem ochrony interesu i praw obu Stron - Zamawiający zobowiązany jest do składania oświadczeń woli i wiedzy na dokumentach wg wzorów stosowanych przez Jamalex, w tym również co do innych kwestii, w szczególności skarbowych i ochrony danych osobowych.


Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X